Workers International Vanguard League [WIVL]

UMgaqo-nkqubo ka 2004>>

I-WIVL iyalixhasa ikhwelo le mibutho yasekuhlaleni lokunga voti okanye ukukrwela umgca emaphepheni oku vota kunyulo luka 2004 lwelizwe namaphondo.
Ngaphandle kokukhetha, YONKE imibutho ethatha inxaxheba kolu lonyulo, ngaphandle nje kwezithembiso zayo, izakuzisa ukungaphangeli okuninzi kwingomso, imivuzo ephantsi, intsokolo, ukukhutshwa ezindlini, ukungabinazindlu, ukungafikeleli kwimfundo, ukufa nentshabalalo ngenxa yendlala no Gawulayo.


YONKE ngeliphandle isezipokothweni zongxowa-nkulu.
Utshintsho olululo aluzukuza ngendlela ye palamente kodwa ngaphandle kuyo, yaye lisilwa nayo i palamente. Ulonyulo luzakufika ludlule kodwa umzabalazo wethu uzakuqhubekeka. Ukuze lo mzabalazo ube yimpumelelo kuse kuninzi abasebenzi ekufuneka bakwenze:
Kufuneka siqinisekise ngolawulo lwabasebenzi kwimibutho yethu – oku kuthetha ukuthi similisele ikomiti zabasebenzi zithathe ulawulo lwemanyano zabasebenzi nemibutho yasekuhlaleni; kufuneka sitshintshe ezinkokheli zikhoyo ngamagorha azimisele ukuthatha imfuno zabasebenzi ngaphezu kwezongxowa-nkulu nomfela-ndawonye wazo okurhulumente. Imibutho yethu elwayo mayizimele poqo kongxowa-nkulu nakurhulumente.
Masakhe umanyano ngesenzo lwemanyano zabasebenzi nemibutho yasekuhlaleni.
Okubaluleke ngamandla kufuneka sakhe umbutho omtsha wokulwa onokukhokela umzabalazo wemfuno zabasebenzi – oku kuthetha ukuthi sakhe unxibelelwano olutsha lwamagorha kuzo zonke indawo abasebenzi abahlala kuzo nasemisebenzini ukusuka e Kapa ukuya e Limpompo. Masidibanise amava ethu siveze indlela enye yokulwa edibanisa imfuno zabasebenzi bonke. I-WIVL ivule isandla kuwo wonke amagorha, amaqabane namaqela abasebenzi siqalise sisebenze kwindlela enye eyakuba sisiseko salo mbutho mtsha wokulwa, umbutho wotshintsho wabasebenzi okwisimo sehlabathi ngokulwa.

Thina, siyi WIVL, ngesithabathe inxaxheba kulo nyulo Lwelizwe nela Maphondo lomhla weshumi elinesine ku April kodwa umthetho opasiswe ngulo rhulumente waxhaswa yimibutho yonke ese palamente ufuna amakhulu amane anamashumi amathandathu amawaka e randi (R460 000) ngaphambili, phambi kokuthabatha inxaxheba. Lingakwazi njani iqelana elifana nathi eli malungu alo angabasebenzi ukubanayo lo mali? Le ntlawulo isikhuphele ngaphandle kwaphela neminye imibutho yabasebenzi ebifuna ukuthabatha inxaxheba.

Lo rhulumente neminye imibutho iyawoyika umbutho wotshintsho wenene wabasebenzi ophikisayo. Kutheni le nto besifuna ukuthabatha inxaxheba? Masikuqinisekise HAYI ngokuba besijonge imisebenzi ecofileyo ehlawula kakuhle kodwa kungokuba ibiyakusinika ithuba ukuba sonyulwe, ukuveza esidlangalaleni ubuxoki, ubungxowa-nkulu bale mibutho ikhoyo, inkokheli yaye ngokwenene ubungxowa-nkulu be palamente norhulumente ngokwakhe.

Amalungu anyuliweyo e WIVL e palamente ebezaku khutshwa naninina epalamente yaye ebezakuhlawulwa umvuzo ongamawaka amathathu anamakhulu amahlanu e randi (R3500) isininzi somvuzo sihlawulwe kwi WIVL ukubhekisa phambili umzabalazo wabasebenzi. Akukho mbutho unokukwenza oku njengokuba imivuzo yase palamente isetyenziselwa ukuthenga abameli ukubhekisa phambili imfuno zabaqeshi. Singacela umgeni yaye siwubeke elubala umthetho onobuzaza kwimfuno zabasebenzi.

Besizakuphakamisa umthetho ubuzakubhekisa phambili ngenene imfuno zabasebenzi. Imibutho ebiyakusiphikisa kweziziphakamiso ibizakuziveza ukubambisana kwayo nongxowa-nkulu. Yiyo le nto ifuna ukusigcina ngaphandle. Ukuba besinokukhetha phakathi kokukhankasela unyulo nokuxhasa abasebenzi abakugwayimbo, besizakukhetha abasebenzi abakugwayimbo. Inkokheli zika COSATU zibashiye bodwa abasebenzi kwimizi yenqwelo-moya bakwa Equity Aviation abakugwayimbo, ngoku bakwinyanga yesine bengaphandle, zakhetha ukukhankasela kwalo mbutho, i ANC, ungunobangela wokuthengiselwa kwabantu babucala uthutho lwemithwalo yabantu kwimizi yenqwelo moya. Olu thengiso lwezinto zika rhulumente kubantu babucala ludale imeko ezimbi, ezinjengokunyanzela abasebenzi basebenze iyure ezingamashumi amane anesihlanu ngeveki endaweni yeyure ezingamashumi amane abazilwelayo.

Ukuba urhulumente we ANC akanako nokufezekisa eli bango lwabasebenzi lokugcina iyure zabo ezingamashumi amane ngeveki, leliphi ithemba isininzi sabasebenzi esinalo ngamabango aso??

Sithi yonke imibutho ethabatha inxaxheba kolu lonyulo yeyongxowa-nkulu, yenza imfuno zongxowa-nkulu nabakumgangatho ophakathi. Ixhaswa ngezimali ngongxowa-nkulu yaye inentloni ngoku ngokuba ayizimiselanga ukukuveza oku kuba voti ukuba ngobani abaxhasi bayo ngezimali. Izithembiso zabo kubasebenzi ubomi obungcono ukuba yonyulwe bubuxoki ngokuba phantsi kobungxowa-nkulu obuphelelwayo ongxowa-nkulu balwela izinga le ngeniso yabo njengokuba ukugxothwa emisebenzini kuqhubeka, imivuzo ephantsi isanda, iyure zokusebenza ezongeziweyo, njalo njalo. Kwakhona u Rhulumente, oyingalo ye ofisi yongxowa-nkulu, ucutha kanobom kwinkcitho yasekuhlaleni yabasebenzi, acuthe irhafu yongxowa-nkulu; yaye abancedise ekuhlawuleni inkonzo zamanzi nombane ukusebenzisana nengeniso zongxowa-nkulu.
Imigaqo-nkqubo yayo yonke le mibutho igcwele ubuxoki nezithembiso ezingeyonyani. (Jonga kwinqaku lethu lomgaqo-nkqubo we ANC ne DA). Izicwangciso zale mibutho yonke ise palamente yezinto ezakuzenza ziqulathe ukugcina abasebenzi kwindlala yanaphakade.

Isivumelwano sabantu okanye urhulumente wobupolisa? Ngolwesine umhla wokuqala ka April 2004, amapolisa adubule abasebenzi bakwa Lombard Foods e Strand ababekwintshukumo zonyuso lwemivuzo ngokumasikizi. Siyaligxeka kanobom eli nyathelo lika rhulumente. Abasebenzi abaninzi baye bangxwelerheka obebukele uthe wenzakala ngokumasikizi. La manyathelo asibonisa ukuba indima yamapolisa kukulawula abasebenzi nokukhusela abaqashi. Uqeqesho lwekhulu elinamashumi amahlanu amawaka (150 000) lwamanye amapolisa alwenzelwanga ukulwa ubundlobongela kodwa ukuhlasela abasebenzi njengokuba sibila-sisoma sifuna amalungelo ethu. Ukuxhaswa ngamxhelo-mnye ko mthetho wokulwa ubunqolobi (Anti-Terror Law) yimibutho yonke ese palamente kubonisa ukuba ingakwicala labaqeshi nakuma imperiyali. Njengokuba lo mthetho usabekelwe ecaleni okwethutyana, ngokuqinisekileyo uzakubuyiswa yakuba le mibutho ifumene ivoti zethu. Imibutho ese palamente ilungiselela indima yobupolisa yama imperiyali e Mzantsi Afrika nakwi Afrika iphela.

Siphakamisa amabango anganzimanga anokusetyenziswa ukuba ubani ngenene unenjongo ngentlalo embi kubomi babasebenzi bonke bo Mzantsi Afrika. Izigidi azisebenzi, azinazindlu NGOKU, izigidi zirhola imivuzo ephantsi, zihlala kwindawo ezifixeneyo NGOKU, urhulumente makathathe uxanduva lakhe wonke ubani NGOKU.

NANGA AMABANGO ETHU:

1. Ukungaphangeli: Sichasa iziphakamiso ze ANC zemisebenzi yasekuhlaleni ekuthiwa izakudala isigidi semisebenzi kule minyaka mihlanu izayo (kokungenakwenzeka okubonisa ukuphelelwa ngamathemba ngokuba le yimisebenzi yethutyana yaye qho ngonyaka ngamakhulu amane amawaka (400 000) abasebenzi abatsha abafuna imisebenzi bayangenelela). Sicebisa awona angqingqwa nanqabileyo amacebo abizwa ngokuba UKUHLA KWE YURE ZOKUSEBENZA. Oku kuthetha ukuthi umsebenzi wonke okhoyo mawahlulahlulelwe abo bonke banako ukusebenze (ukuthi bonke abasebenzayo nabo bonke abangasebenziyo), ngaphandle kokuphulukana nomvuzo. Oku kuthetha ukuthi kuphungulwe iveki yokusebenza ibe ziyure ezingamashumi amathathu okanye ngaphantsi. Ulongezelelo ku Mthetho Wonxulumano Nabasebenzi nakowe Meko Ekusetyenzwa Phantsi Kwazo malupasiswe ngokukhawuleza ukuze kusebenze elibango. Imanyano mazibethe ikhwelo leli bango. Ongxowa-nkulu nabakumgangatho ophakathi bangama entla, abanye bangabeka ukutshona ngokwezimali. Okusalayo koku: Indlala nokufa kwizigidi zabasebenzi OKANYE izidudla zengeniso namalungelo kwigcuntswana lo ngxowa-nkulu. Uthengiso lwezinto zikarhulumente kubantu babucala malumiswe yaye lubuyiselwe umva. Imveliso kuqala mayanelise imfuno zakhe wonke ubani. Ixesha elangeziweyo lokusebenza malipheliswe.


2. Izindlu: Umthetho omtsha wezindlu mawusetyenziselwe ukuvelisa izindlu ezikhuselekileyo nezisemgangathweni kwabo bangafikeleliyo.
1) Ukukhutshwa ezindlini makupheliswe ngoku.
2) Onke amatyala emizi ebolekisa ngemali mawacinywe.
3) Imizi eyalayo ukucinywa kwamatyala mayinikezelwe kurhulumente.
4) Onke amatyala ezindlu imizi egcina imali etyalwa yona ngabangaphangeliyo makacinywe yaye ubunini bendlu bunikezelwe kurhulumente.
5) Urhulumente ancedise ukuhlawulwa kwamatyala abo basebenzayo ngokomlinganiselo womvuzo nokufikeleleka.
6) Oluhlobo lukhoyo lokuncedisa ekufumaneni izindlu malucinywe.
7) Urhulumente ahlawulise inkonzo zezindlu eziphantsi, izindlu ezisemgangathweni kumntu wonke. Abangaphangeliyo nabendodla bangahlawuliswa. Phantsi ngokufumana ingeniso ngezindlu.
8) Ukuvuselelwa kwendlela, indawo zokuphumla, amathala encwadi, indawo zokudlala.
Imizi ebolekisa ngemali yongxowa-nkulu iyakuthi lamabango asisithuko. Kusenjalo indlu esemgangathweni kumntu wonke lilungelo lobuntu. Le nto izigidi zingafikeleliyo ezindlini inxulumene ngqo nokungaphangeli, imivuzo ephantsi nokunyoluka kongxowa-nkulu. Ovezinyawo urhulumente abakhayo [abancinci kangangokuba akunako nokutshintsha ingcinga kuzo] ayizozindlu kodwa kukudunyiswa kwe hoki.


3. Amaxabiso okutya aphezulu, intlupheko nendlala
a) Mayicinywe irhafu (i VAT) kuko konke ukutya ngoku.
b) MAYICINYWE YONKE IRHAFU e MBANENI, e MANZINI NASEKUHLAWULWENI KWEMINXEBA KWINGINGQI ZABASEBENZI.
c) OWONA MVUZO UPHANTSI oyi R3, 500 ngenyanga mawubese mthethweni ngoku ukuhlangabezana nemfuno zabasebenzi. Unyuso lwemivuzo malulandele qho amaxabiso okutya xa enyuka. Iqonga labasebenzi abangabathengi malisekwe libeliliso lalamaxabiso.
d) Lamaxabiso aphezulu okutya emzantsi Afrika (iziphumo ngqo zongxowa-nkulu abadibeneyo) makaphandwe yaye uveliso nothutho lokutya malube phantsi korhulumente- phantsi ngokufumana ingeniso ekutyeni.


4. UMBANE, AMANZI.
1) UKUCINYWA KOMBANE NAMANZI makupheliswe ngoku yaye abo bacinyelweyo mabavulelwe.
2) Onke amatyala embaneni nasemanzini makacinywe.
3) Umlinganiselo wombane oxabisa i R300,00 namanzi axabisa i R300,00 makanikezwe simahla kubo bonke abarhola imivuzo engaphantsi kwe R3000,00 ngenyanga. Esi sibonelelo senyuke kunye nokunyuka kwamaxabiso [sithathela kumlinganiselo wentlupheko oyi R3000,00 kusapho lwabantu abane]
4) Zonke izakhiwo ezithengiselwe abantu babucala zibuyiselwe ubunini nolawulo kurhulumente - phantsi ngokufumana ingeniso ekuveliseni inkonzo.


5. EZEMPILO.
1) Urhulumente ngabom akanikezi ngoncedo lwezempilo namayeza asemgangathweni kwizigulane zika Gawulayo. Oku kuthetha ubhubhane wabantu. Unikezelo nempatho yamachiza ka Gawulayo simahla ngoku noncedo lwezempilo kuzo zonke izigulana.
2) Izixhobo zokusebenza nemeko ekusetyenzwa phantsi kwazo kwizibhedlela nakwi kliniki ayinyamezeleki, imingcelele emide namayeza angafanelekanga yinto yemihla ngemihla. Makuvuselelwe kwangezwe ezinye kwingingqi zabasebenzi.
3) Kucinywe onke amatyala amayeza kuzo zonke izigulana ezirhola imivuzo engaphantsi kwe R3500,00 ngenyanga. Kuze kwabo barhola ngaphezulu kwe R3500,00 bahlawuliswe ngokwemivuzo yabo.
4) Makuqashwe abanye ogqirha nonesi kuzo zonke izibhedlele ne kliniki.
5) Amaxabiso aphezulu amayeza e Mzantsi Afrika kwakhona angqamene ngqo nongxowa-nkulu abadibeneyo. Xasithelekisa amaxabiso amayeza ethu kulawo ase Brazil nase Indiya, ungangxwelerheka lulothuko. I Zantac [unyango lwe ulcers] luxabisa i R50,00 e Indiya kodwa e Mzantsi Afrika luyi R350,00. Uncedo lwezempilo malube kurhulumente lonke ukuquka nokuvelisa nothutho lwamayeza - phantsi ngokufumana ingeniso kwezempilo.


6. IMFUNDO
1) Mawucinywe lo mthetho wemfundo i OBE (Outcomes Based Education) lowo uvalela abafundi babasebenzi emfundweni.
2) Makongezwe otitshala, makongezwe amagumbi okufunda, abafundi babe mbalwa kwigumbi ngalinye.
3) Imfundo yasimahla, ekhululekileyo nelilungelo kumntu wonke ukufikelela kwibanga leshumi.
4) Imfundo enomsila yasimahla, ekhululekileyo kubo bonke abafundi abavela kwintsapho zabasebenzi abarhola ngaphantsi komvuzo we R3500,00 ngenyanga.
5) Imfundo akufanelekanga ixhanyulwe zizityebi kuphela lilungelo elingundoqo, ikamva lwempucuko yabantu lixhomekeke ebantwini belizwe abaqeqeshiweyo nabanemfundo ephakamileyo.
6) Imfundo mayibesezandleni zikarhulumente - phantsi ngokufumana ingeniso kwimfundo.
7) Urhulumente makangazincedisi ngezimali izikolo zabucala.
7. Ubuhlobo nama imperiyali mabuphele [ongxowa-nkulu abadibeneyo nemizi egcina imali]
Ongxowa-nkulu abadibeneyo nemizi egcina imali yehlabathi banenxaxheba kwimfazwe, kwintlupheko nentshabalalo kwihlabathi liphela. Sibanga ukupheliswa kwezivumelwano zezixhobo; ukupheliswa kokuthengisela i Melika ne Brithani izixhobo; ukuqhawula bonke ubudlelwana kunye norhulumente olawula ngoko bupolisa wama Sirayeli. Phantsi ngezicwangciso zoqoqosho zama imperiyali!

Lamabango angentla ngamabango ethu asisiseko sokwenza inguqu eyiyo kwimeko zokuphila kwisininzi esisokolayo sase Mzantsi Afrika. Lamabango ethutyana abuyisa ukuthi saa nokuhla kwesidima sabasebenzi; akayisusi imeko yengcinezelo yobungxowa-nkulu, apho abo banolawulo lwemihlaba, imigodi, imizi mveliso baphila ngokubila nokuphalala kwegazi labasebenzi.

Inkululeko yokwenyani, ukulingana ngokwenyani, ukukhululeka okukuko kungakho xa lenkqubo yokuxhaphaza (eyaziwa njenge nkqubo yobungxowa-nkulu) ibhukuqiwe kubekho inkqubo yobu Soshiyali apho ulawulo lomhlaba, ibhanki, imigodi, imizi-mveliso iselulawulweni lwabantu bonke hayi kwigcuntswana longxowa-nkulu nenkampani zongxowa-nkulu. Ukususwa kobungxowa-nkulu kungenziwa kuphela ngabasebenzi abo ngokwembali banamava omzabalazo. Kodwa abasebenzi bafuna umbutho wotshitsho oqinileyo onomgaqo wokusebenza wotshitsho, kunye nenkokheli ezizimiseleyo zibhekise phambili lo mgaqo wokusebenza wotshintsho. Sibetha ikhwelo kubasebenzi botshitsho ngokwahlukana kwabo bazibandakanye nathi ukwakha lo mbutho.

Zibandakanye ne Workers International Vanguard League ngoku ukwenza oku kubeyinyaniso.
UMHLA WE 14TH APRIL 2004 NGUMHLA OLUNGILEYO UKUSEKA LO MBUTHO.
PHAMBILI NGOMBUTHO WABASEBENZI WOTSHITSHO!
PHAMBILI NGOTSHITSHO LWAMA SOSHIYALI!top

home |about |gallery | newsletter | contact_us

Workers International Vanguard League Copyright© All information is public domain and is available to copy unless otherwise indicated, provided this website URL workersinternational.org.za is acknowledged in all such cases.

report broken links